4:40 pm - יום רביעי יולי 18, 2018

מיסים והיטלים בהפשרת קרקע חקלאית

מאת: יורם קראוס

יורם קראוס, מנכ"ל חברת SMS לניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי, מפרט את כל המיסים, ההיטלים וההפקעות שישותו על הקרקע החקלאית שקניתם במידה וזו תופשר

במידה והקרקע שקנינו תופשר – כמה מותר להפקיע ?

יורם קראוס: "החוק מתיר לרשויות להפקיע עד 40% משטח הקרקע לצרכי ציבור, ללא פיצוי לבעלי הקרקע והיא אף יכולה להיות גדולה יותר, כמובן תוך תשלום פיצויים לבעלי הזכויות בקרקע, אבל הפיצויים אף פעם לא מגיעים לרווח שתכננתם להוציא מהקרקע.

עבור מה בדיוק מפקיעים מהקרקע שקנינו?

יורם קראוס: "כל מי שקונה קרקע חקלאית צריך להבין שאת הקרקע החקלאית שקניתם, רכשתם כשטח נטו. הקרקע הזו תהפוך עם שינוי הייעוד לבנייה למגורים לשטח ברוטו. לאחר הפשרת הקרקע מבצעים הליך תכנוני של איחוד וחלוקה מחדש של החלקה. במסגרת ההליך הזה, על פי רוב, מופקעים מהקרקע שטחים לטובת שטחי ציבור וכבישים. זה יכול להגיע עד מחצית מהשטח הכולל של הקרקע שהופשרה. מה שנותר לאחר הפקעת שטחי הציבור, הוא השטח שיחולק בין בעלי הקרקע, כמובן באופן יחסי לשטח הקרקע שהיה בבעלותכם".

אלו מיסים והיטלים אנו צריכים לקחת בחשבון שיוטלו על הקרקע במידה וזו תופשר?

יורם קראוס: "בעקבות שינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית לקרקע לבנייה, מוטלים על בעלי הקרקע היטלים שונים, שיפגעו כמובן ברווח המתוכנן שלכם. כמו היטל ההשבחה, שיכול להגיע עד 50% משיעור העלייה בערך הנכס בעקבות שינוי הייעוד, וכמו כן מס שבח, המגיע היום ל-25% מרווח ההון שלכם על הקרקע".

יש איזושהי הערכת זמן סטטיסטית כמה יכול לקחת תהליך שכזה?

יורם קראוס: "ממש לא, כי הפשרת קרקע תלויה בכל כך הרבה גורמים ואנשים שאין מקרה אחד דומה למשנהו. המינימום שצריך לקחת בחשבון במקרים המהירים של שינוי יעוד קרקע הוא להערכתי, לא פחות מ-5 שנים".

פרטים אודות מחבר המאמר:

מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/17385/מיסים-והיטלים-בהפשרת-קרקע-חקלאית

Filed in: כללי, מיסים, נדל"ן

עדיין אין תגובות

כתבו תגובה לפוסט