מע”מ בשיעור אפס בגין עסקאות באינטרנט – דיני מיסים

חישוב מיסים

בואו ללמוד מהטובים ביותר את המערכת המתקדמת ביותר לסחר און ליין

מאת: דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, עורכי דין ונוטריון

אלי דורון, עו”ד – ירון טיקוצקי, עו”ד / eli-doron@taxlawyers.co.il

נושא מיסוי עסקאות באינטרנט הינו כיום אחד הנושאים המרכזיים בתחום דיני המסים, זאת לאור העובדה כי רשויות המס בארץ ובעולם הבינו כי האינטרנט הינו מקום המסחר הגדול בעולם וכתוצאה מסתברת ספק תשלומי מס מרכזי.

בעקבות כניסתו של אמצעי האינטרנט, הגישה לסחר בינלאומי פתוחה גם בפני חברות קטנות ואנשים פרטיים, ולא אחת אנו נתקלים בתופעות של אנשים המפעילים אתרי אינטרנט מבתיהם, נתון המאפשר לנהל פעילות עסקית חובקת עולם מהבית ללא צורך בהקמת תשתיות במדינות הזרת בהן מתבצעת הפעילות המסחרית.

חלק מהפעילות העסקית הבינלאומית על גבי רשת האינטרנט הינה מתן שירותים מסוגים שונים כגון בניית אתרים או שירותי שיווק או מכירת נכסים בלתי מוחשיים כגון מכירת תוכנות, ספרים אלקטרוניים, הורדת קבצי מוסיקה וכד’.

לאור האמור, פעמיים רבות שואלים עצמם הסוחרים, האם בגין עסקת מתן שירותים לתושבים זרים או בגין מכירת מוצרים לא מוחשיים לתושבים זרים, קמה להם חבות במס ערך מוסף אם לאו?

כעולה מהגדרת המונח “עסקה” לפי חוק מע”מ, מתן שירות או מכירת נכס הינו בגדר “עסקה” אם נותן השירות ו/או המוכר הינו “עוסק” המנהל פעילות כלכלית שהינה עסק, ומתן השירות/המכירה היה במהלך העסקים של נותן אותו שירות/מוכר, או לכל הפחות שירות/מכירה שעולה כדי “עסקת אקראי”.

שאלת מיקומה של עסקת השירות נקבעת לפי סעיף 15 (א) לחוק, הקובע, בין היתר, כי מקום העסקה נקבע בהתאם למקום העיסוק של נותן השירות. שאלת מיקומה של עסקת מכירת נכס בלתי מוחשי נקבעת לפי סעיף 14 לחוק מע”מ, הקובע כי יראו נכס בלתי מוחשי כנמכר בישראל אם המוכר הוא תושב ישראל (תושבות המוכר).

לפיכך, עסקת מתן שירותי שיווק באמצעות האינטרנט על ידי נישום, אשר מקום עסקיו בישראל, או עסקת מכירת נכס בלתי מוחשי ע”י מוכר תושב ישראל, הנן עסקאות החייבות, לכאורה ובאופן עקרוני, במס ערך מוסף.

השאלה היא, האם עסקאות דנן נהנות מהקלות כלשהן עפ”י החוק?

מע”מ בשיעור אפס על עסקת יצוא שירותים מוסדר בסעיף 30(א)(5) ו- 30(א)(7) לחוק מע”מ.

על מנת לבחון האם יש תחולה לסעיף 30(א)(5), יש לבדוק מיהו “מקבל השירות” והאם הנו “תושב חוץ”. כמו כן נבחן, האם מתקיימים החריגים לפיהם נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל ו/או האם המדובר בשירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל, חריגים המונעים את מתן ההטבה (מע”מ בשיעור אפס).

לעניין קביעת זהות מקבל השירות העיקרי התוותה הפסיקה מספר מבחני עזר על פיהם יש לבחון את: זהותו של המשלם בעד השירות, את הצדדים לחוזה השירות, את זהותו של הנהנה הדומיננטי מן השירות ואת שאר נסיבות העניין, אשר מהן ניתן ללמוד על זהותו של מקבל השירות.

לאחר שאיתרנו את מקבל השירות יש לוודא כי הינו תושב חוץ. סעיף 30(ג) קובע כי “בסעיף זה, “תושב חוץ” – תושב חוץ כהגדרתו בסעיף 1 כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל”. נפנה אפוא לסעיף 1 לחוק מע”מ ונמצא כי “תושב חוץ” מוגדר כדלקמן:”(1) לגבי יחיד – יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל; (2) לגבי חבר בני אדם – חבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ לישראל”.

לאור האמור, עסקת מתן שירות לתושב חוץ פטורה מתשלום מע”מ בישראל.

כאמור, לסעיף 30(א)(5) לחוק מע”מ שני חריגים:

החריג הראשון קבוע בסיפא של סעיף 30(א)(5) ולפיו “לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל…”. החריג השני קבוע בסעיף 12א לתקנות מס ערך מוסף, התשל”ו-1976 (להלן: “תקנות מע”מ”) והוא קובע כי “לענין סעיף 30(א)(5) לחוק לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל…”.

הקלת המס הקבועה בסעיף 30(א)(5) לחוק מס ערך מוסף נועדה לעודד ייצוא שירותים מישראל. לפיכך נשללה ההקלה דנן, מקום שבו נחזים שירותים להיראות כניתנים לתושב חוץ, בעוד בפועל שירותים אלו ניתנים לתושבי ישראל.

בפסיקה נקבע כי מקום בו ניתן השירות גם לתושב ישראל, יש לבחון את מידת הזיקה שבין תושב ישראל מקבל השירות לבין מתן השירות, אל מול מידת הזיקה שבין מתן השירות לתושב החוץ מקבל השירות, כאשר נקבע כי אם מקבל השירות, קרי התושב הזר, איננו “איש קש” ואיננו כסות למקבל שירות ישראלי בפועל, והשירות עצמו הוא שירות בחו”ל לתושב חוץ, תינתן ההקלה.

יחד עם זאת, יש לשים לב, כי הפסיקה דנן התרחשה טרם תיקון 23 לחוק מע”מ, אשר הרחיב את החריג לקיומו של סעיף 30(א)(5), בקובעו כי “כיום די בכך שבצד השירות לתושב חוץ מקבל שירות גם תושב ישראל, על מנת שההטבה תישלל”.

אשר לחריג הקבוע בתקנה 12א לתקנות מע”מ, לעניין מתן שירות לגבי נכס המצוי בישראל, יש לאתר את הנכס שלגביו ניתן השירות, ולוודא כי אינו בעל זיקה לישראל, בוודאי שלא בעל זיקה ממשית.

הוראת סעיף 30(א)(7) לחוק מע”מ קובעת מס בשיעור אפס כאשר המדובר ב”מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל”.

על מנת להיכנס לגדר פטור זה יש לקיים שני תנאים:

1. מקום עיסוק עיקרי בישראל

2. מתן שירות בחוץ לארץ. קרי, פעולות הקשורות בניהול האתר, תחזוקה שוטפת של האתר, עדכון האתר, חייבים להתקיים בחו”ל.מ

ע”מ בשיעור אפס על עסקת מכירת נכס בלתי מוחשי מוסדר, בסעיף 30(א)(2), המעניק מס בשיעור אפס ל – “מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ”.

על מנת להיכנס לגדר הפטור יש לקיים שני תנאים מצטברים: 1. מכירת נכס בלתי מוחשי 2. לתושב חוץ.

לאור האמור, יש לדאוג כי הנישום ימכור מוצריו הבלתי מוחשיים אך ורק לתושבים זרים. אלא, שמכירת מוצרים ווירטואליים באמצעות אתרי אינטרנט, מקשה לכאורה את השליטה והפיקוח על זהות רוכשי המוצרים. כידוע, הנגישות הבלתי מוגבלת לאתרי אינטרנט שונים מכל מקום בעולם בלחיצת כפתור מקשה על יכולת הנישום לעמוד בתנאי של “תושב חוץ”.

לאור האמור לעיל, על הנישום לוודא, כי רוכשי המוצרים הנם יחידים היושבים דרך קבע מחוץ לישראל או חברות אשר התאגדו ונרשמו בחו”ל, ובהתאם לכך הנם תושבי חוץ, לצורך חוק מע”מ.

שוב יודגש, כי ככל שמדובר במכירה לתושב ישראל, חייבת המכירה בתשלום מע”מ.

קיימים תנאים פרוצדורליים להחלת שיעור מס אפס. תקנה 12(א) לתקנות מע”מ קובעת כי שיעור מס אפס מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו התנאים הבאים:

(1) נרשמו בספרי החשבונות של העוסק מחיר העסקה לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה.

(2) בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה.

לאור האמור לעיל, יעשו טוב העוסקים בתחום הסחר הבינלאומי באמצעות האינטרנט אם יפנו למבינים בתחום לשם קבלת יעוץ בסוגיית תשלום המע”מ.

דורון טיקוצקי עמיר מזרחי עורכי דין ונוטריון הינו משרד העוסק במשפט המס על אופניו, הן בהיבט הפלילי והן בהיבט המסחרי-מיסויי

שאלות לגבי המאמר נא שלחו למייל: eli-doron@taxlawyers.co.il

פרטים אודות מחבר המאמר:

משרד עורכי דין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, לו משרדים בר”ג (מתחם הבורסה), חיפה ורומניה (בוקרשט), הנו משרד עורכי הדין הגדול בישראל בתחום דיני מיסים, הכורך בין בקיאותו והתמקצעות בדיני המס לבין בקיאות והתמקצעות ספציפית בפעילות מסחרית / אזרחית מגוונת, הכוללת – עריכת עסקאות ישראליות ובינ”ל (קניה, מכירה, מיזוג, מיזמים משותפים ועוד) השלובות באלמנטים מסוים ובמאבקים אזרחיים/ מסחריים בפני בתי המשפט השונים.

המשרד, המונה כ – 35 משפטנים, כלכלנים ורו”ח, נוסד על ידי עו”ד ורו”ח יוצאי רשויות מס ולו ניסיון רב בדיני מס ישראלי אזרחי, ישראלי פלילי ובינ”ל, כמו גם, בהתנהלות אזרחית/ מסחרית מגוונת. למשרד 4 מחלקות מרכזיות :

מחלקת מס אזרחית – עוסקת בייעוץ שוטף לאזרחים המבקשים לתכנן את צעדיהם העסקיים, בארץ ובחול, ובייצוג אזרחים בפני רשויות המס, לשכות משפטיות והערכאות מוסמכות אחרות, במסגרת הליכי שומה, ערעורי מס שונים, פס”ד הצהרתים, בעיות גביה ועוד.

מחלקת מס פלילית – מלווה ישראלים אצלם התעוררה בעיית מס פלילית, אל מול רשויות מע”מ, מס הכנסה, מכס ועוד, אם בטרם נפתחה נגדם חקירה גלויה, אם לאחר פתיחתה של כזו ואם לטובת ניהול משפט פלילי. מחלקה זו, יצוין, פרסמה את הספר המוביל בתחום, הנקרא – “עבירות מס”, המהווה נר לרגלי כל העוסק בתחום.

מחלקה אזרחית/ מסחרית – עוסקת במגוון נושאים אזרחיים, לרבות – עריכת עסקאות רכישה ומכירה ו/או עסקאות אחרות , ליטיגציה אזרחית מגוונת בפני בתי המשפט השונים, מאבקי שליטה, סכסוכים מסחריים, מאבקים בנקאיים, דיני עבודה, דיני חוזים, דיני משפחה, דיני נזיקין ועוד.

מחלקת נדל”ן – עוסקת במגוון רחב של עסקאות נדל”ן ומקרקעין, פרטיות ומסחריות. החל מעסקאות של השכרה ומכירה של דירה/ חנות וחלה בליווי יזמים בעסקאות ענק בארץ ובחול, המסתכמות במאות ובאלפי יחידות מגורים, מסחרי ועוד.

תל אביב – רמת גן: רח’ החילזון 12, (בית הקריסטל)

טל’: 03-6127446, פקס: 03-6127449

חיפה: שדרות המגינים 58

טל’: 04-8526693, פקס: 04-8555976

טבריה: רח’ הירדן 100א’

טל’: 04-6717201, פקס: 04-6717203

http://www.adviser.co.il

לשאלות, ייעוץ או פגישה נא כתבו ל:

eli-doron@taxlawyers.co.il

מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/4741/מעמ-בשיעור-אפס-בגין-עסקאות-באינטרנט-דיני-מיסים

עוד באותו נושא

חכמת ההמונים באתר תיקים

חכמת ההמונים נלקחה ונלקטה מדף הפייסבוק הפופולארי “ציפור פיננסית”. השאלות והבקשות שעלו נבחרו בקפידה ויחד עם חלק מהתשובות שהתקבלו –

האם כדאי לקנות דירות ב-2023?

הבנת שוק הנדל”ן הישראלי על מגמותיו המתפתחות ומאפייניו הייחודיים, דורשת עין חדה ונקודת מבט מושכלת. קונים פוטנציאליים רבים ב-2023 שואלים:

להשארת פרטים

דילוג לתוכן