השקעות - טיפים וכלים כללי

קופות החסכון שעומדות לרשות העובד השכיר

קופות החסכון שעומדות לרשות העובד השכיר

החל משנת 2008 חייבים כל המעסיקים לדאוג לקופת חסכון לפנסיה לכל אחד מעובדיהם. העובדים מצידם זכאים לבחור במכשירי החסכון על פי ראות עיניהם, ובלבד שאמצעים אלו עומדים בתנאים מסוימים:  משלמים לקצבה, כוללים מרכיבי ביטוח שארים וביטוח אובדן כושר עבודה. מכשירי החסכון המקובלים לפנסיה עבור שכירים הם קרנות פנסיה חדשה, קופות גמל, וביטוח חיים עם מרכיב חסכון (ביטוח מנהלים). קרנות השתלמות הן אפיק נוסף שמשמש לעתים לחסכון לגיל הפנסיה לצורך קבלת סכום הוני עם היציאה לגמלאות.

זכויות השכירים בחסכון לקראת הפנסיה

במידה ועובד עובר למקום עבודה חדש, חייב המעסיק החדש לכבד את קופת החסכון הנבחרת של העובד שעוברת איתו בין מקומות העבודה השונים. במקרה זה, תחילת התשלום לקופת החסכון תהיה מרגע תחילת העבודה, אולם המעסיק רשאי להעביר את הכספים לקופת החסכון בדיעבד, לאחר שלושה חודשים.

במקרים בהם השכיר מתחיל לעבוד במקום עבודה חדש ואין לו קופת חסכון לפנסיה, חייב המעסיק לפתוח עבורו קופה כזו. השכיר רשאי לבחור במסלול החסכון לפנסיה המתאים עבורו מבין המסלולים הקיימים: קופות גמל, קרנות פנסיה חדשות או ביטוח חיים עם מרכיבי חסכון, וכן בחברה המנהלת את החסכון בו בחר. במידה והשכיר אינו בוחר מיוזמתו, המעסיק יפתח עבורו קרן פנסיה חדשה לפי ראות עיניו. במקרה בו נפתח חסכון חדש, תאריך תחילת העברת הכספים אליו מחויב המעסיק הוא ששה חודשים מיום תחילת העבודה.

השכיר רשאי להעביר את החסכון הפנסיוני שלו בין מסלולים שונים ובין חברות שונות ללא תשלום קנסות, וללא איבוד ותק בחסכון.

אחוזי השכר המופרשים לצורך חסכון פנסיוני עולים בהדרגה החל משנת 2008 בתוספת קבועה של 0.833% לשנה עד לשנת 2013. החלק בשכר המוכר לצורך חישוב אחוזי ההפרשה הוא שכר הבסיס והתוספות הקבועות ללא בונוסים, תשלום עבור שעות נוספות, תשלום הוצאות וכיוצא בזה. בנוסף, החוק הגדיר תקרת שכר בגובה השכר הממוצע במשק עבורה מקבלים הטבות מס בהפקדה.

קופות גמל

קופות גמל הן מסלול חסכון הוני, אשר משנת 2005 הפכו ממכשירי חסכון לטווח ארוך למכשירי חסכון פנסיוניים. הכספים המשתחררים בגיל הפרישה מקופות הגמל עוברים לקרן המשלמת לקצבה ובאמצעותה מקבל החוסך קצבה ליתרת חייו בהתאם לגובה הסכום שנחסך ולוחות תוחלת החיים. קופות גמל אינן כוללות מרכיבי ערבות הדדית, ולכל עמית החוסך באמצעותן חשבון נפרד. בקופות גמל נגבים עד 2% שנתיים מהצבירה, ואין דמי ניהול הנגבים מההפרשות החודשיות. במידה וסכום החסכון בגיל הפרישה עולה על הסכום הדרוש לקצבה המינימאלית המוגדרת בחוק, ניתן להוון את יתרת הסכום כהון ללא תשלום קנס פדיון הוני.

קרנות פנסיה

קרנות פנסיה חדשות הן מסלול חסכון קצבתי המקיים את עקרון הערבות ההדדית. מועד קביעת גובה הקצבה לפנסיה נקבע ביום הפרישה על פי הסכום הצבור ולוחות תוחלת החיים  שיהיו נהוגים בגיל הפרישה. דמי הניהול הנגבים בקרנות פנסיה עומד על כ-6% מההפקדות לחסכון מידי חודש, ו- 0.5% שנתיים מהצבירה. אם רוצים להוון סכומים הגבוהים מהקצבה הנדרשת על פי חוק, יש לשלם קנס פדיון הוני בגובה 0.25% לכל שנת ותק.

קרנות השתלמות

קרנות השתלמות הן מכשיר חסכון לטווח קצר עד בינוני, ללא ערבות הדדית. לאחר שלוש שנות חיסכון ניתן להשתמש בכספים שנצברו בחסכון במידה והחוסך הגיע לגיל הפרישה או כאשר מטרת השימוש בכספים היא לצורך השתלמות מקצועית או לימודים. מקץ שש שנות חיסכון ניתן להשתמש בכספים הצבורים לכל מטרה שהיא.

רבים בוחרים לחסוך לא רק בקרנות פנסיה וקופות גמל אלא גם בקרנות השתלמות גם לקראת גיל הפנסיה. חסכון מסוג זה מאפשר קבלת סכום חד פעמי בגיל הפרישה גם כאשר גובה הסכום שנצבר עבור הקצבה אינו עולה על הסכום הנדרש בחוק.

דמי הניהול הנגבים במסלול זה הם עד 2% שנתי מהצבירה וללא גביית דמי ניהול מההפקדות השוטפות החודשיות.

Related posts

השקעות בנכסים אינטרנטיים מניבים

רוברט שמין ילמד את מעמד הביניים לגייס מיליונים

10 עצות ראשוניות למשקיע פיננסי בנדל"ן חו"ל

כתיבת תגובה

Login

X

Register

דילוג לתוכן