מידע למשקיעים

חברת תרו פרסמה תוצאות לשלושה החודשים שהסתיימו במרס 2012

חברת תרו פרסמה תוצאות לשלושה החודשים שהסתיימו במרס 2012

המכירות נטו עלו בשיעור של 35 אחוזים והרווח התפעולי עלה ב-98 אחוזים

הותורן, ניו יורק–(BUSINESS WIRE)– חברת תרו תעשייה רוקחית (NYSE: TARO) (“תרו” או “החברה”) פרסמה היום תוצאות כספיות לפני ביקורת לתקופה בת שלושה החודשים שהסתיימה ב-31 במרס 2012.

תוצאות עיקריות לשלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2012 – בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2011

– המכירות נטו הסתכמו ב-145.1 מיליון דולרים, עלייה של 37.4 מיליון דולרים, שהם 34.7 אחוזים.

– שיעור הרווח הגולמי מהמכירות נטו עמד על 68.3 אחוזים, בהשוואה ל-58.6 אחוזים.

– הוצאות המכירה והשיווק, ההוצאות הכלליות וההוצאות האדמיניסטרטיביות עלו ב-0.6 מיליון דולרים, אך שיעורן מהמכירות נטו ירד ל-15.9 אחוזים, בהשוואה ל-20.8 אחוזים.

– הרווח התפעולי עלה בשיעור של 98.3 אחוזים והגיע ל-66.2 מיליון דולרים, שהם 45.6 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-33.4 מיליון דולרים, שהם 31.0 אחוזים מהמכירות נטו.

– הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-47.3 מיליון דולרים, בהשוואה ל-25.7 מיליון דולרים, עלייה של 21.6 מיליון דולרים שבאה לידי ביטוי ברווח מדולל למניה של 1.06 דולרים בהשוואה ל-0.58 דולרים.

תוצאות עיקריות לגבי תזרים המזומנים והמאזן

– בשלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2012 הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-78.1 מיליון דולרים בהשוואה ל-24.4 מיליון דולרים בתקופה המקבילה בשנת 2011.

– המזומנים, ובכלל זה ניירות ערך סחירים, עלו מ-31 בדצמבר 2011 ב-75.5 מיליון דולרים והסתכמו ב-334.3 מיליון דולרים.

קאל סונדרם, שמונה לא מכבר לתפקיד יו”ר תרו, מסר כי “אנו מרוצים מהתוצאות בשלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס ומההתקדמות המתמשכת שאנו מצליחים להשיג. כפי שציינו בעבר, חלק מהגידול בהכנסות וברווחים שלנו נובע מהזדמנויות תמחור, שלא ברור כמה זמן עוד יימשכו. אנו מתכוונים להגדיל את ההשקעות שלנו במחקר ובפיתוח כדי לשפר ולהגדיל את המוצרים האיכותיים שבצנרת, ולשמור על כושר התחרות שלנו בשוק, שבו מתנהלת תחרות עזה”.

סונדרם הוסיף כי “אני מצפה לפעול ביחד עם כל החברים בהנהלת תרו כדי לקדם את החברה, תוך התבססות על ההתקדמות וההצלחה שתרו כבר נחלה, במיוחד בשמונה עשר החודשים האחרונים”.

אישוריFDAובקשות

במהלך שלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס קיבלה תרו אישור אחד מסוגSupplemental New Drug Applicationמהרשות האמריקנית למזון ותרופות (FDA) עבור התרופהDaranide® (Dichlorphenamide) Tablets 50mg. כן קיבלה תרו במאי 2012אישור אחד מסוגAbbreviated New Drug Application (“ANDA”)(עבור התרופהEscitalopram Oxalate Oral Solution, 5mg (base)/5mL). המספר הכולל של המוצרים שממתינים לאישורFDAהוא שישה עשר (מסוגANDA) ובנוסף הוגשה בקשה אחת מסוגNew Drug Application.

תרו משנה את תאריך הסיום של שנת הכספים ל-31 במרס

מועצת המנהלים של תרו אישרה להעביר את תאריך הסיום של שנת הכספים מ-31 בדצמבר ל-31 במרס. זאת כדי להתאים את תאריך הפרסום של הדוחות הכספיים של תרו ואת תוכניות התקציב השנתיות שלה לאלו של בעלת המניות העיקרית, חברתSun Pharmaceutical Industries((“Sun Pharma,” Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715).דוח במתכונת שלForm 20-Fעם תוצאות בלתי מבוקרות יוגש על ידי החברהלרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) לגבי תקופת המעבר שבין 1 בינואר 2012 ל-31 במרס 2012 (“דוח מעבר”).

החברה מזהירה כי המידע הכספי השוטף מוגש על בסיס של תוצאות בלתי מבוקרות וכפוף לשינויים. מלבד ההגשה של דוח המעבר, ייכללו התוצאות הסופיות והמבוקרות ביחס לתקופת המעבר בדוח השנתי של החברה שיוגש במתכונת שלForm 20-Fלגבי התקופה שבין 1 באפריל 2012 ל-31 במרס 2013.

אודות חברת תרו

תרו תעשייה רוקחיתהיא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של החברה, בכתובתwww.taro.com.

הצהרת הסרת חבות

התוצאות הכספיות המאוחדות והבלתי מבוקרות הוכנו על בסיס זהה לזה של התוצאות הכספיות השנתיות המאוחדות ולדעת ההנהלה הן משקפות את כל ההתאמות הנחוצות כדי לשקף בצורה הוגנת את מצבה הכספי והתוצאות התפעוליות של החברה. את התוצאות הכספיות המאוחדות והבלתי מבוקרות יש לקרוא ביחד עם התוצאות הכספיות המאוחדות והמבוקרות שנכללות בדוח השנתי שהוגש לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) במתכונת שלForm 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוקPrivate Securities Litigation Reform Actמשנת 1995.הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה “מעריכה”, “מאמינה” או “מצפה” שיתרחשו, או ביטויים דומים, וכן הצהרות שמתייחסות לביצועים הכספיים של החברה, לזמינות של מידע כספי, וכן הערכות ביחס לתוצאות הכספיות ולמידע הכספי לשנת 2012. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים את הערכת ההצעה שהגישהSun Pharmaלמועצת המנהלים של תרו, קבלת ההצעה על ידי בעלי המניות של תרו, אישור ההצעה, במידת הצורך, על ידי הרשויות, צעדים שינקטו המלווים של החברה ונותני האשראי, תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במעמדה הכספי של החברה, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בישראל, בארה”ב או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה החברה מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחותהשנתיים של החברה שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

תרו תעשייה רוקחיתבע”מ
תמצית הצהרת תפעול מאוחדת
(לפני ביקורת)
(באלפי דולרים של ארה”ב, למעט תוצאות למניה)

בשלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס

2012

2011

מכירות נטו

145,141

107,727

עלות מכירות

45,971

44,617

רווח גולמי

99,170

63,110

הוצאות תפעול:
מחקר ופיתוח, נטו

9,847

7,258

מכירות, שיווק, כלליות ואדמיניסטרטיביות

23,101

22,460

רווח תפעולי

66,222

33,392

הוצאות כספיות, נטו:
ריבית והוצאות (הכנסות) כספיות נוספות

(107

)

778

הוצאות המרה למטבע זר

1,107

409

רווחים נוספים (הוצאות נוספות), נטו

(94

)

251

רווח לפני מסי הכנסה

65,128

32,456

תשלומי מס

17,791

6,368

רווח מפעילות שוטפת

47,337

26,088

רווח (הפסד) נקי מפעילות שהופסקה(1)

66

(135)

רווח נקי

47,403

25,953

רווח נקי
רווח נקי שמיוחס לבעלי עניין ללא שליטה(2)

151

295

רווח נקי שמיוחס לתרו

47,252

25,658

רווח נקי למניה רגילה מפעילות שוטפת שמיוחס לתרו:
בסיסית

1.06 דולרים

0.58 דולרים

מדוללת

1.06 דולרים

0.58 דולרים

רווח (הפסד) נקי למניה רגילה מפעילות שהופסקה שמיוחס לתרו:
בסיסית

0.00* דולרים

0.00* דולרים

מדוללת

0.00* דולרים

0.00* דולרים

רווח נקי למניה רגילה שמיוחס לתרו:
בסיסית

1.06 דולרים

0.58 דולרים

מדוללת

1.06 דולרים

0.58 דולרים

ממוצע-משוקלל של מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח נטו למניה:
בסיסית

44,476,429

44,284,556

מדוללת

44,589,007

44,447,293

 

(1) בשנת 2010 סגרה החברה את מפעל הייצור באירלנד והחליטה למכור את המפעל. ההפסדים המיוחסים לחברה הבת באירלנד סווגו כהפסדים מפעילות שהופסקה.

(2) השפעת האימוץ של תקנהFASB ASC Section 810-10-65על ידי החברה. התקנה מחייבת את החברה להקצות רווח או הפסד של בעלי עניין ללא שליטה על פי אחוזי הבעלות.

* הסכום קטן מ-0.01 דולרים.

 

תרו תעשייה רוקחיתבע”מ
תמצית מאזן מאוחד
(באלפי דולרים של ארה”ב)

 

31 במרס 2012
(לפני ביקורת)

31 במרס 2011
(תוצאות מבוקרות)

נכסים
נכסים קיימים:
מזומנים ושווי כסף

238,266

150,001

פיקדונות בנקאיים לטווח קצר

72,440

89,814

פיקדונות בנקאיים מוגבלים לטווח קצר

15,780

16,080

ניירות ערך סחירים

7,835

2,901

חשבונות זכאים ואחרים:
סחר, נטו

111,130

120,832

תקבולים אחרים והוצאות שעדיין לא שולמו

98,501

94,344

מלאים

109,638

107,378

נכסים מוחזקים שעומדים למכירה, נטו(1)

71

81

סך הנכסים הקיימים

653,661

581,431

תקבולים לטווח ארוך ונכסים אחרים

19,972

23,131

רכוש, מפעלים וציוד, נטו

150,750

152,532

נכסים אחרים

32,041

38,751

סך כל הנכסים

856,424

795,845

חבויות וחובות לבעלי מניותחבויות קיימות:
פדיון קיים של חובות לטווח ארוך

10

957

17,073

חשבונות זכאים וחבויות אחרות

187,942

173,310

סך החבויות הקיימות

198,899

190,383

חבויות לטווח ארוך, ללא פדיון קיים

27,949

27,614

תשלומי מס דחויים וחבויות אחרות לטווח ארוך

6,618

6,785

סך החבויות

233,466

224,782

חובות לבעלי מניות של תרו

619,008

567,264

בעלי עניין ללא שליטה(3)

3,950

3,799

סך החבויות והחובות לבעלי מניות

856,424

795,845

(1) בשנת 2010 סגרה החברה את מפעל הייצור באירלנד והחליטה למכור את המפעל. הנכסים הרלוונטיים סווגו כנכסים שעומדים למכירה.

(2) השפעת האימוץ של תקנהFASB ASC Section 810-10-65על ידי החברה. התקנה מחייבת את החברה להקצות רווח או הפסד של בעלי עניין ללא שליטה על פי אחוזי הבעלות.

תרו תעשייה רוקחיתבע”מ
תמצית דוח מאוחד על תזרים מזומנים
(לפני ביקורת)
(באלפי דולרים של ארה”ב)

 

בשלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס

 

2012

2011

פעילות שוטפת
רווח נקי

 

47,403

25,953

התאמה נדרשת של הרווח הנקי לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת:
ירידת ערך ופחת

4,598

4,709

תגמול במניות

20

הפסד על מכירה של נכסים ישנים

22

עלייה בחובות לטווח ארוך בשל תנודות בשערי מטבע

814

1,136

ירידה (עלייה) בחשבונות זכאים

9,879

(8,270)

שינויים בנגזרות ומכשירים פיננסיים, נטו

(3,392

)

(831)

ירידה בתקבולים אחרים, הוצאות ששולמו מראש ונכסים אחרים

3,268

2,531

גידול במלאי

(1,583

)

(1,592)

השפעת המרה של מטבע זר על מאזן בין חברות

2,104

(368

)

עלייה בהיקף הסחר וצבר תשלומים

14,981

1,070

מזומנים נטו מפעילות שוטפת

78,094

24,358

פעילות השקעות:
רכישת נכסים, מפעלים וציוד, ללא מענקים רלוונטיים

(1,610

)

(887

)

תקבולים מפקדונות לטווח ארוך ונכסים אחרים

18

תקבולים (מהשקעות ב-) פיקדונות בנקאיים מוגבלים לטווח קצר

22,059

(10,105)

השקעות בניירות ערך סחירים

(4,909

)

תקבולים ממכירה של רכוש, מפעלים וציוד

28

מזומנים נטו שהתקבלו מ- (שימשו ב-) פעילות ההשקעות

15,586

(10,992)

פעילויות מימון:
תקבולים מהנפקת מניות, נטו

7

8,554

תקבולים (פרישה מחדש) של חובות לטווח ארוך

(6,595

)

9

תקבולים מחובות בנקאיים לטווח קצר, נטו

2,428

מזומנים נטו מפעילות מימון (או ששימשו בה)

(6,588

)

10,991

השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבעות

1,173

371

גידול נטו במזומנים

88,265

24,728

מזומנים בתחילת התקופה

150,001

54,144

מזומנים בתום התקופה

238,266

78,872

 תרו, מרס 2012

Related posts

מרץ 2013 – תשואה חיובית של 0.4% לקופות הגמל

תיקי השקעות אינפו

תגובה למינוי נגידת בנק ישראל , הדר’ קרנית פלוג

תיקי השקעות אינפו

קבוצת אמסלם טורס, תוביל מהלך סיוע לעובדי ענף התיירות, בצל משבר הקורונה

כתיבת תגובה

Login

X

Register